Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ WWW.SHOP.CSKA1948.BG

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. ФК ЦСКА 1948 си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 • “www.shop.cska1948.bg” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на ФК ЦСКА 1948.
 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от ФК ЦСКА 1948 ЕАД.
 • ФК ЦСКА 1948 ЕАД чрез “www.shop.cska1948.bg” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ФК ЦСКА 1948 чрез “www.shop.cska1948.bg” не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от ФК ЦСКА 1948 чрез “www.shop.cska1948.bg” на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
 • ФК ЦСКА 1948 чрез “www.shop.cska1948.bg” се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно заявката му.
 • ФК ЦСКА 1948 не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „www.shop.cska1948.bg”.
 • Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. ФК ЦСКА 1948 допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.
 • Направеното категоризиране на артикулите по предназначение е примерно.
 • Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ФК ЦСКА 1948 се задължава:

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;
 • да достави в срока, указан в „информацията за доставка и плащане“ на стоки заявената за покупка стока*.
 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

 

2. Клиентът се задължава:

 • да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 • да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ФК ЦСКА 1948 се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

 

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 дни.

Разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

 

Връщането се допуска при следните условия:

 • заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ФК ЦСКА 1948 електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети.
 • клиентът съгласува с представител на ФК ЦСКА 1948 адреса, на който ФК ЦСКА 1948 желае да получи обратно стоката;
 • съгласно разпоредбите на ЗЗП, ФК ЦСКА 1948 възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.
 • ФК ЦСКА 1948 си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

 

ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНИ СУМИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ
 • При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи Удостоверение за раждане или Решение за назначаване на настойник.

 

III. ЛИЧНИ ДАННИ

 • ФК ЦСКА 1948 зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Прочетете Политика за поверителност и защита на личните данни публикувана тук. Тя е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.
 • ФК ЦСКА 1948 чрез “www.shop.cska1948.bg” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление зарегистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.
 • При спазване на действащото законодателство, клаузите на настоящите Общи условия и Политиката за Поверителност, ФК ЦСКА 1948 може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, за които са предоставени.

 

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

“ ФК ЦСКА 1948 чрез “www.shop.cska1948.bg” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 • ФК ЦСКА 1948 чрез “www.shop.cska1948.bg” е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

V. ОТГОВОРНОСТ

 • ФК ЦСКА 1948 чрез “www.shop.cska1948.bg” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ФК ЦСКА 1948 чрез “www.shop.cska1948.bg” не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ФК ЦСКА 1948 чрез “www.shop.cska1948.bg”

 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

1. ФК ЦСКА 1948 не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!

‎VII.Рекламации и гаранции

Продавачът предлага всички продукти и артикули с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с
действащото законодателство. Продавачът отговаря в случай на несъответствие между потребителската
стока и договора за покупко-продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-114 от ЗЗП. Гаранцията се предоставя от ФК ЦСКА 1948
ЕАД, гр. София, ул. „Незабравка“ 25.  Относно рекламации и оплаквания, свързани със закупената стока, Купувачите следва да
се свържат с нас на посочените данни за контакт в настоящите Общи условия.

Адрес: гр. София, ул. „Незабравка“ 25

Телефон: +359 882 747 014

Email: shop@cska1948.bg

‎VIII. ИЗВЪНСЪДЕБНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Потребителите имат достъп до извънсъдебни процедури за разрешаване на спорове със съдействието на органи за алтернативно решаване на спорове.
Общите помирителни комисии са компетентни за спорове, свързани с покупката на онлайн билети. Можете да се свържете с тях на: Общи помирителни комисии

Можете също така да потърсите съдействие за разрешаване на спор чрез Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове тук: Eвропейска платформа за онлайн решаване на спорове

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки